Con nhện bỏ chạy cho cuộc sống

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Thoát, Giáo dục, Chữ cái - đăng ngày 2009/12/25 3:13:49

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Con nhện bỏ chạy cho cuộc sống

Con nhện bỏ chạy cho cuộc sống

Trò chơi mô tả:

Bạn có phải là một con nhện đỏ để diệt các loài thằn lằn một vài biến thể, chơi chúng với các chữ cái theo thứ tự cho các loài thằn lằn cơ thể đã nhỏ hơn. Để xem nếu bạn có thể bảo vệ con nhện để ngăn chặn thằn lằn đã thiệt mạng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
28054 Vé
5045 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: